Ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο φωτοβολταϊκού πάρκου 'Metro Energy'
Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα 'Metro Energy'
αντλίες θερμότητας

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2014-2020

 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2014-2020

 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

Bασικός στόχος η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας,

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • Υλικά / Κατασκευές,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια.
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
 • να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
  • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει λάβει,δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ  μέσα σε μία τριετία .
  • ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
  • η απλοποίηση/αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων .
  • ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων .
  • η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
  • η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές
  • οι αμοιβές τρίτων.

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 200.000 €

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών, στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιριακών και λοιπών υποδομών,
 • η απλοποίηση/αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων .
 • ο επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων .
 • η απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • η μετεγκατάσταση σε υφιστάμενες βιομηχανικές περιοχές
  οι αμοιβές τρίτων

 

Η MetroEnergy αναλαμβάνει την σύνταξη φακέλου για επιδότηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και την υλοποίηση του έργου τόσο στον κατασκευαστικό όσο και στον ενεργειακό τομέα.

 

Facebook 1350547725 Twitter 1350547063 YouTube 1350547169 RSS

prosfores2

buy-photovoltaics sell-photovoltaics

map greece2

cert2

sef2

brands